Ieteikt:

Ziņo par Jēkabpilī esošiem ielu apgaismojuma bojājumiem, ceļa zīmju, seguma un drošības barjeru bojājumiem, kā arī klaiņojošiem vai uz ceļa notriektiem dzīvniekiem, sūtot WhatsApp ziņu uz telefona numuru 28642208, vai zvanot darba laikā no 8:00- 17:00

 

 

 

 

 

Jēkabpils pilsētas kapu pārzines kontaktinformācija

  • Tālruņa numurs:  +371 20027341 
  • e-pasts: kapi@jekpak.lv
  • Darba laiks: pirmdienā – no plkst. 8.00 līdz 14.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās un sestdienās – no plkst. 8.00 līdz 16.00.

 

 

Jēkabpils pilsētas kapu maksas pakalpojumi:

Izziņas izsniegšana 1.47 ar PVN
Kapliča/ diennakts
Saldētavai
5.00 ar PVN
Kapliča izvadīšanai
Procesijai

30.00 ar PVN

Jēkabpils novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi

Lēmums par maksas noteikšanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības kapsētā sniegtajiem pakalpojumiem

 

 

Jēkabpils dzīvnieku kapsētas cenrādis:

Dzīvnieka svars Maksa EUR
Par maza dzīvnieka no 20 gramiem līdz 5 kilogramiem apbedīšanu 16.88
par liela dzīvnieka no 5,01 līdz 30 kilogramiem apbedīšanu 23.83 
par liela dzīvnieka virs 30 kilogramiem apbedīšanu 23.83 + 0.80 par katru nākamo kilogramu, kas ir virs 30 kg. 

Personām, kurām noteikts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss, politiski represētajām personām, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, personām ar I un II grupas invaliditāti, Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem (ČAES invalīds)

50 % atlaide no pakalpojuma summas

Svarīga informācija! Dzīvnieku apbedīšana Jēkabpils pilsētas dzīvnieku kapsētā jāpiesaka vismaz vienu dienu iepriekš.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības dzīvnieku kapsētas darbības un uzturēšanas kārtības noteikumi

 

   

Jēkabpils pilsētas kapu teritorijā šodien, 2.maijā, ir piegādāta  smilts, kas paredzēta kapa vietu sakopšanai.  Smilts  izvietota vairākās vietās kapu teritorijā.

SIA “Jēkabpils pakalpojumi” ATGĀDINA , ka atkritumu šķirošanas konteineri kapu teritorijā ir novietoti, lai tos lietderīgi izmantotu, tāpēc aicinām ikvienu, kurš uzkopj kapa vietu, pievērst uzmanību norādēm, kas atrodas uz konteineriem:

  •      BIOMASAS konteinerā ir jāizmet skujas, smiltis, lapas, dabīgie ziedi. Biomasas konteinerā NEDRĪKST mest plastmasas puķes, plastmasas maisiņus, sveces, puķu podus, vāzes, cimdus.
  •    Konteinerā KAPU ATKRITUMIEM jāizmet sveces, plastmasas maisiņi un plastmasas puķes, puķu podi, vāzes, drātis utt.

Sīkāka informācija par atkritumu šķirošanu pilsētas kapu teritorijā pieejama šeit: https://www.jekpak.lv/lv/aktualitates/jaunumi/aktuala-informacija-jekabpils-pilsetas-kapu-apmekletajiem/


Ir sācies gada tumšais, klusais laiks, te pat aiz stūra arī svecīšu vakars Jēkabpils pilsētas kapsētā. Jēkabpils pilsētas kapos šis laiks vienmēr ir skaists un ienes gaismu, taču vienlaicīgi- liels izaicinājums kapu darbiniekiem un atkritumu apsaimniekotājam.

Kā norāda Jēkabpils pilsētas kapu pārzine Eva Mūrniece atkritumu izmešana kapu teritorijā ir aizvien aktuāla problēma. Kapsētas teritorijā atrodas bioloģiskajiem atkritumiem paredzēti konteineri (atkritumu laivas), kuros jāizmet skujas, lapas, dabīgie ziedi, zāle un tamlīdzīgi, kas ar laiku satrūd. Savukārt tiem atkritumiem, kas paši dabiskā ceļā nesadalās, piemēram plastmasas sveču ietvariem, traukiem, ko izmanto ziedu ielikšanai utt., kapsētā ierīkoti atsevišķi konteineri to izmešanai. Diemžēl ne mazums cilvēku bioloģisko atkritumu kaudzēs izmet arī tos, ko tur nav paredzēti izmest.

“Liels lūgums kapsētas apmeklētājiem ievērot atkritumu izmešanas kārtību, pievērst uzmanību norādēm,” aicina E.Mūrniece, norādot, ka šāda attieksme pieskaitāma pie dabai draudzīgas atkritumu apsaimniekošanas. “Un tā ir arī cieņa pašiem pret sevi un citiem cilvēkiem, kā arī līdzdalība, lai vide ap mums būtu sakopta,” viņa piebilst.


Sašķirot to nelielo daudzumu atkritumu, kuri rodas uzkopjot kapu kopiņu taču nav nemaz tik laikietilpīgs process- sveces, vāzes un maisiņus ievietojam atsevišķā konteinerā. Smiltis, skujas, čiekurus, ziedus un sīkus zariņus ievietojam lielajā atkritumu laivā bioloģiskajiem atkritumiem. Iedzīvotāji aizvien jautā- kur likt, piemēram, bēru vainagus, kuros ir gan skujas un ziedi, gan drātis. Vainagus un dažādas ziedu kompozīcijas, kurās ir arī drātis, lentītes utt. jāizmet pie kapu atkritumiem- kopā ar plastmasas vāzēm un svecēm. Galvenais mērķis, kāpēc kapos aicinām šķirot atkritumus ir ATŠĶIROT TĪRUS BIOLOĢISKOS ATKRITUMUS BEZ PIEJAUKUMIEM- lielajā atkritumu laivā, kurā izmetam BIO atkritumus nedrīkst izmest maisiņus, sveces un drātis!

SIA “Jēkabpils pakalpojumi” atgādina, ka atkritumu šķirošanas konteineri kapu teritorijā ir novietoti, lai tos lietderīgi izmantotu, tāpēc aicinām ikvienu, kurš uzkopj kapa vietu, pievērst uzmanību norādēm, kas atrodas uz konteineriem:

·         BIOMASAS konteinerā ir jāizmet skujas, smiltis, lapas, dabīgie ziedi. Biomasas konteinerā NEDRĪKST mest plastmasas puķes, plastmasas maisiņus, sveces, puķu podus, vāzes, cimdus.

·         Konteinerā KAPU ATKRITUMIEM jāizmet sveces, plastmasas maisiņi un plastmasas puķes, puķu podi, vāzes, drātis utt.

Kopumā Jēkabpils pilsētas kapu teritorijā uzstādīti jau 15 biomasas konteineri/ atkritumu laivas, un 15 konteineri kapu atkritumiem (sveces, vāzes u.c.).

Informējam, ka tīras biomasas nodošana sadzīves atkritumu poligona «Dziļā vāda» kompostā, izmaksā 10,33 eiro par tonnu. Ja kapu atkritumi nav šķiroti, un biomasa tiek izvesta kopā ar vāzēm, maisiņiem, svecēm u.c., cena par tonnu ir 147,77 eiro (tai skaitā PVN).

 


Jēkabpils kapu apsaimniekotājs SIA “Jēkabpils pakalpojumi” brīdina, ka kapu teritorijā šobrīd atrasties var būt bīstami, un lūdz cilvēkus ievērot visus drošības pasākumus.

Sakarā ar to, ka sniega sega Jēkabpils pilsētā vietām nu jau sasniegusi pat 30 cm biezumu, sniegs ir ļoti pārslogojis arī koku zarus. Kapu teritorijā esošajām priedēm šajos laikapstākļos sākuši lūzt zari, tāpēc atrašanās kapos ir bīstama.

Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem un uzmanīgiem!


Informējam, par aktuālajiem ierobežojumiem, kas saistīti ar bēru ceremoniju organizēšanu Jēkabpils pilsētas kapos un kapličā.

Bēru ceremonijā telpās drīkst pulcēties līdz 10 cilvēkiem*

Bēru ceremonijā ārpus telpām drīkst pulcēties līdz 20 cilvēkiem*

Visi no 7 gadu vecuma pareizi lieto sejas maskas un ievēro 2 m distanci

*Netiek ieskaitītas personas, kas saistītas ar bēru norises nodrošināšanu

Nepieciešamības gadījumā, lūdzam sazināties ar Jēkabpils kapu pārzini:

+371 20 027 341
kapi@jekpak.lv


Informējam, ka Jēkabpils pilsētas kapu jaunajā teritorijā līdz ar pirmo apbedījumu veikšanu, notikusi arī kapu iesvētīšana. 23. septembrī Jēkabpils pilsētas kapu jauno teritoriju iesvētīja katoļu, luterāņu, pareizticīgo un vecticībnieku draudžu priesteri.

Kapu jaunās teritorijas iesvētīšana bija kapu pārzines Evas Mūrnieces un Krustpils Evaņģēliski luteriskās baznīcas priestera Ēvalda Bērziņa iniciatīva. Aktivitātē piedalījās Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības un kultūras jautājumos, kā arī šodien Jēkabpils novada domes sēdē apstiprinātais Tradicionālo konfesiju konsultatīvās komisijas priekšsēdētājs Alfons Žuks.

“Lai gan būvdarbi jaunajā kapu teritorijā ir noslēgušies jau krietnu laiku, pirmie apbedījumi šeit veikti pavisam nesen. Dažādu iemeslu dēļ, iedzīvotāji aizvien izvēlas apbedījumu vietas vecajā kapu teritorijā. Šobrīd, uzsākot veikt apbedījumus jaunajā teritorijā, ir svarīgi šo zemi iesvētīt, tāpēc esam pateicīgi, ka šodien kapsētas zemei savu svētību devuši dažādu konfesiju priesteri no Jēkabpils,” stāsta Eva Mūrniece.

Informējam, ka pilsētas kapu pārbūve, kuras laikā tika izveidota 12290 m2 liela jauno apbedījumu teritorija, kā arī 7017 m2 liela dzīvnieku kapsētas teritorija, noslēdzās 2019. gada 29. novembrī. Pārbūves laikā tika veikta teritorijas uzmērīšana un nospraušana, nederīgā materiāla norakšana, grants celiņu un laukuma seguma, kā arī ūdensapgādes tīklu izbūve.

Jēkabpils pilsētas kapos notikusi jauno apbedījumu teritorijas iesvētīšana


SIA “Jēkabpils pakalpojumi” aicina iedzīvotājus arī Jēkabpils pilsētas kapos šķirot atkritumus! Uzkopjot savu tuvinieku un draugu kapu kopiņas lūdzam sašķirot kapu atkritumus:

·         BIOMASAS konteinerā ir jāizmet skujas, smiltis, lapas, dabīgie ziedi. Biomasas konteinerā NEDRĪKST mest plastmasas puķes, plastmasas maisiņus, sveces, puķu podus, vāzes, cimdus.

·         Konteinerā KAPU ATKRITUMIEM jāizmet sveces, plastmasas maisiņi un plastmasas puķes, puķu podi, vāzes, drātis utt. Tajā NEDRĪKST izmest skujas, smiltis, dabīgos ziedus!

Kopumā Jēkabpils pilsētas kapu teritorijā uzstādīti 13 biomasas konteineri/ atkritumu laivas, un 11 konteineri kapu atkritumiem (sveces, vāzes u.c.). Rīkosimies atbildīgi!


Jēkabpils pilsētas kapu apsaimniekotājs SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka kapu teritorijā ir atvesta smilts, kas paredzēta kapa vietu sakopšanai. Šodien, 11.maijā, atvests jau gandrīz viss apjoms no kopējā plānotā daudzuma. Tuvākajā laikā plānots piegādāt atlikušo daudzumu, kopumā nodrošinot 150 kubikmetrus smilti, kas atradīsies vairākās vietās pilsētas kapu teritorijā. Ņemot vērā iepriekšējo gadu lielo pieprasījumu pēc smilts pieejamības kapu teritorijā, šogad atvestais daudzums krietni vien pārsniedz iepriekšējos gados piegādāto, un plānots, ka šis apjoms būs pietiekošs, lai ikviens varētu labiekārtot savu tuvinieku kapa vietas.    

Sakopjot tuvinieku kapu kopiņas, iedzīvotāji tiek aicināti arī būt atbildīgi un pareizi sašķirot kapu atkritumus – mākslīgos ziedus, vāzes, plēves, sveces un tamlīdzīgus atkritumus izmest nešķiroto atkritumu konteineros. Bioloģiskos atkritumus – smiltis, dabīgos ziedus, lapas, nezāles, - BIO konteineros.


Jēkabpils pilsētas kapu apsaimniekotājs SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka, lai sakārtotu kapsētu dokumentāciju un apglabāto personu uzskaiti, aprīlī atsākta Jēkabpils pilsētas kapu digitalizācija Vecticībnieku zonā 5,17 ha platībā. Kapu digitalizāciju nodrošina uzņēmums SIA "Cemety".

Kapu digitalizācijas rezultātā gan iedzīvotājiem, gan kapu apsaimniekotājam būs atvieglota informācijas ieguve par brīvajām apbedījumu vietām, kā arī sniegta iespēja apzināt savu senču atdusas vietas, apmeklējot portālu www.cemety.lv. CEMETY publiskais portāls ir pieejams jebkuram Latvijas un pasaules iedzīvotājam. Tādējādi jebkurš iedzīvotājs, kurš meklē savus aizgājušos radiniekus, var atrast precīzu un pārbaudītu informāciju jebkurā laikā, netraucējot kapsētas pārvaldniekus pa tālruni, rakstot vēstules vai meklējot apbedījumus uz vietas kapsētā, kas, visbiežāk, ir ļoti laikietilpīgs process. Lai nodrošinātu pēc iespējas korektāku informāciju, iedzīvotāji var iesaistīties apbedījuma vietu atpazīšanā, datu precizēšanā un papildināšanā, kā arī nākotnei un piemiņai atstāt īsu biogrāfisku aprakstu, foto vai cita veida liecību par aizgājēju.

Jēkabpils pilsētas kapu digitalizācijas pirmā kārta tika uzsākta 2018.gadā, kad tā tika veikta Jēkabpils kapsētas luterāņu zonā 6ha platībā. Otrā kārta tika veikta 2020. gadā, digitalizējot katoļu un pareizticīgo zonas. Lai pilnībā pabeigtu kapu digitalizāciju būs nepieciešama vēl ceturtā kārta, kurā tiks digitalizētas jaunās kapu teritorija.


SIA “Jēkabpils pakalpojumi” atgādina, ka Jēkabpils pilsētas kapu teritorijā ir uzstādīti atkritumu šķirošanas konteineri -  biomasai un kapu atkritumiem. Uzkopjot kapus, lūdzam pievērst uzmanību informācijai, kas izvietota uz konteineriem – biomasas konteineros nekādā gadījumā nedrīkst izmest mākslīgos ziedus, stiklu, maisiņus, plēves un tamlīdzīgas lietas.

Atgādinām:

·         BIOMASAS konteinerā ir jāizmet skujas, smiltis, lapas, dabīgie ziedi. Biomasas konteinerā nedrīkst mest plastmasas puķes, plastmasas maisiņus, sveces, puķu podus, vāzes, cimdus.

·         Konteinerā KAPU ATKRITUMIEM jāizmet sveces, plastmasas maisiņi un plastmasas puķes, puķu podi, vāzes, drātis utt. Tajā lūgums nemest skujas, smiltis, dabīgos ziedus!

To ir svarīgi atcerēties un ievērot, jo biomasas konteinerā samesti nepārstrādājami atkritumi sabojā visu konteinera saturu.

Tīras biomasas nodošana sadzīves atkritumu poligona «Dziļā vāda» kompostā, izmaksā krietni vien lētāk, ka jauktu atkritumu nodošana. Rīkosimies atbildīgi – rūpēsimies par vidi un taupīsim pašvaldības līdzekļus!